علی اکبر حسینی محراب خوراک خبرخوان خوراک اتم

همزمان با تجمع کشاورزان ایثارگر جفیر مطرح شد؛

وزیر جهاد کشاورزی در دو مرحله ۳ گزینه از برجسته ترین متخصصین و مدیران بومی و غیر بومی را شخصا مصاحبه، تایید و برای اخذ موافقت به استاندار خوزستان معرفی کرده است، اما برخی با مشاوره های تنش زا به وی، خواهان ماندگاری سید رحمت الله پریچهر بعنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هستند.

استاندار خوزستان:

این مقام مسئول گفت: خیلی از مشکلات استان ناشی از کانون های قدرت و ثروت است و موجب ناکارآمدی بخش های مختلف شده است.