عبدالحسن مقتدایی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مقتدایی مشاور وزیر کشور شد

20:51
عبدالرضا رحمانی فضلی در حکمی عبدالحسن مقتدایی را به عنوان مشاور وزیر کشور منصوب کرد. در حکم وزیر کشور آمده است: «جناب آقای…