استاندار خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

استاندار خوزستان خبر داد:

این مقام مسئول گفت: برای دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ استعلام نیاز است که با توجه به صحبت‌های انجام شده بنا است این تعداد استعلام به ۴ یا ۵ ایستگاه تبدیل شوند تا جریان استعلام‌ها و صدور مجوزات تسریع شود.

همزمان با تجمع کشاورزان ایثارگر جفیر مطرح شد؛

وزیر جهاد کشاورزی در دو مرحله ۳ گزینه از برجسته ترین متخصصین و مدیران بومی و غیر بومی را شخصا مصاحبه، تایید و برای اخذ موافقت به استاندار خوزستان معرفی کرده است، اما برخی با مشاوره های تنش زا به وی، خواهان ماندگاری سید رحمت الله پریچهر بعنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هستند.
کارونی که اگر جوانان آن فضایی برای رشد پیدا کنند قطعا یکی از مستعدترین شهرهای کشور در حوزه های مختلف می شوند، امروز از عدم وجود یک فرماندار بومی ساکن این خطه رنج می برند. فرمانداری که اگر خانواده اش در شهر محل خدمتش زندگی می کردند بیشتر برای پیشرفت و توسعه آن تلاش می کرد.

استاندار خوزستان:

این مقام مسئول گفت: خیلی از مشکلات استان ناشی از کانون های قدرت و ثروت است و موجب ناکارآمدی بخش های مختلف شده است.