خوزستان دارای کمترین نرخ تورم در کشور

هورنیوز – مرکز آمار ایران گزارش داد: بهمن ماه ١۴٠١ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به عدد ۶۰۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۶ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲ درصد است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵۳.۴ درصد می‌باشد. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶٧.٩ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان بوشهر (۴٨.۶ درصد) است.

 

همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان آذربایجان غربی (۵٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴٢.٧ درصد) است.

 

خانوارهای شهری

براساس گزارش مرکز آمار ایران، بهمن ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۵۹۸.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۵.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ١.٩ درصد است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۵۲.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶٣.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۶.٢ درصد) است.

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۶.۹ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۵٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴١.١ درصد) است.

 

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۶۶۲.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۶.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١.٩ درصد می‌باشد.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۶.۷ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٧٨.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان (۴٩.٢ درصد) است.

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ۵۱.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۵٨.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴۵.۴ درصد) است.

https://hoorkhabar.ir/710966کپی شد!
88