رشد ۱۸ درصدی درآمد «فخوز»

هورنیوز – شرکت فولاد خوزستان با گذر از بحران قطعی برق در روزهای گرم سال توانست طی ۶ ماه نخست سال جاری عملکرد خوبی به ویژه در حوزه تولید بر جای بگذارد و به فروش مطلوبی در بازارهای داخلی و همچنین صادراتی دست پیدا کند.

 

رشد ۲۱ درصدی تولید آهن اسفنجی

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانسته است در ۶ ماه ابتدایی امسال، ۹۸۱ هزار و ۶۲۸ تن بیلت و بلوم تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۵۶ درصدی است. این شرکت در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، موفق به تولید ۶۲۶ هزار و ۳۳۲ تن بیلت و بلوم شده بود.

 

فخوز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، ۷۶۲ هزار و ۹۸۵ تن اسلب تولید کرده است. این شرکت طی ۶ ماه ابتدایی پارسال، ۸۰۰ هزار و ۴۸۳ تن اسلب تولید کرده بود.

 

در شرکت فولاد خوزستان طی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، دو میلیون و ۶۷۱ هزار و ۲۴۲ تن گندله تولید شد. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال قبل، دو میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۴۸ تن گندله تولید کرده بود.

 

فخوز طی ۶ ماه نخست امسال توانست یک میلیون و ۸۳۶ هزار و ۷۲۷ تن آهن اسفنجی تولید کند که این میزان با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش همراه بوده است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال قبل، یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۵ تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

 

جمع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به ۶ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۵۸۲ تن رسید که این میزان نشان از رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش دارد. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانسته بود پنج میلیون و ۷۰۸ هزار و ۳۰۸ تن محصول تولید کند.

 

رشد ۱۳۲ درصدی صادرات اسلب فخوز

نمودار ۲ حاکی از آن است که شرکت فولاد خوزستان توانست در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، ۵۴۰ هزار و ۹۴۳ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند که این میزان حاکی از رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این شرکت در ۶ ماه سال ۱۴۰۰، موفق شده بود ۳۳۱ هزار و ۴۶ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

 

فخوز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۶۷ هزار و ۱۸۳ تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت که این میزان، رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال پیش، ۲۲۹ هزار و ۳۴۰ تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

 

فولاد خوزستان در ۶ ماه نخست سال جاری، توانست ۴۷ هزار و ۶۹۹ تن آهن اسفنجی را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، ۱۷ هزار و ۲۷۷ تن آهن اسفنجی فروخته بود.

 

میزان فروش داخلی گندله در «فخوز» طی ۶ ماه ابتدایی امسال، به ۱۳۲ هزار و ۸۳۲ تن رسید که این میزان نشان از رشد ۴۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. این شرکت، ۲۵ هزار و ۱۲۱ تن گندله را طی ۶ ماه ابتدایی سال پیش در بازارهای داخلی فروخته بود.

 

جمع فروش داخلی محصولات فخوز طی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به یک میلیون و ۸۸ هزار و ۷۸۶ تن محصول رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۸۰ درصدی است. این شرکت طی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۶۰۲ هزار و ۷۴۸ تن محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

 

شرکت فولاد خوزستان طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، موفق به فروش ۳۸۶ هزار و ۳۲۳ تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد. فخوز در ۶ ماه ابتدایی سال قبل، توانسته بود ۵۰۳ هزار و ۹۶۱ تن بیلت و بلوم را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 

فخوز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۰۶ هزار و ۴۴ تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد .این شرکت در ۶ ماه ابتدایی پارسال، ۳۹۹ هزار و ۷۹۴ تن اسلب روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

 

جمع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به ۶۹۲ هزار و ۳۶۷ تن محصول رسید. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، توانسته بود ۹۰۳ هزار و ۷۵۵ تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 

فولاد خوزستان توانست طی ۶ ماه ابتدایی امسال، ۹۲۷ هزار و ۲۶۶ تن بلوم و بیلت در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان، نشان از رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانسته بود در مجموع ۸۳۵ هزار و هفت تن بلوم و بیلت بفروشد.

 

«فخوز» موفق شده بود در ۶ ماه نخست سال جاری، ۶۷۳ هزار و ۲۲۷ تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد افزایش داشته است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۶۲۹ هزار و ۱۳۴ تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

 

جمع فروش داخلی و صادراتی محصولات فخوز در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، به یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۵۴ تن رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، ۱۸ درصد رشد داشته است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، توانسته بود یک میلیون و ۵۰۶ هزار و ۵۳۹ تن محصول بفروشد.

 

رشد ۱۳ درصدی درآمد صادراتی بیلت و بلوم فولاد خوزستان

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، ۷۶ هزار و ۸۴۱ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، ۸۸ درصد رشد داشته است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، ۴۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

 

فخوز در ۶ ماه نخست سال جاری، ۵۴ هزار و ۶۵۳ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۷ درصد رشد داشته است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، ۳۶ هزار و ۹۹۴ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

 

فولاد خوزستان در ۶ ماه ابتدایی امسال از فروش گندله در بازارهای داخلی، چهار هزار و ۱۳۸ میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال درآمد کسب کرده است که این میزان، نشان از رشد ۳۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، ۹۰۲ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال درآمد از فروش داخلی گندله داشت.

 

«فخوز» با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی طی ۶ ماه ابتدایی سال جاری، چهار هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در ۶ ماه سال پیش، توانسته بود یک هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی داشته باشد.

 

جمع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۳۹هزار و ۸۲۵ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۷۴ درصد رشد داشته است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۸۰ هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

 

شرکت فولاد خوزستان طی ۶ ماه ابتدایی امسال، موفق به کسب درآمد ۵۰ هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۳۸۳ میلیون ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود. این شرکت طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، درآمد ۷۲ هزار و ۹۷۶ میلیارد و ۵۳ میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

 

فخوز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، موفق شد ۴۷ هزار و ۴۸۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. این شرکت طی ۶ ماه ابتدایی سال قبل، توانسته بود ۴۸ هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال اسلب در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 

شرکت فولاد خوزستان توانست در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، ۹۸ هزار و ۲۹ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات خود داشته باشد. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی پارسال، ۱۲۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات خود کسب کرده بود.

 

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فولاد خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی ۶ ماه ابتدایی سال جاری، به ۱۲۷ هزار و ۳۸۹ میلیارد و ۶ میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، ۱۲ درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در ۶ ماه ابتدایی سال قبل، ۱۱۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال درآمد از فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

 

فخوز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، توانست ۱۲۴ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، ۴۵ درصد رشد داشته است. فولاد خوزستان در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته، ۸۵ هزار و ۷۲۴ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

 

جمع درآمد فروش داخلی و صادراتی شرکت فولاد خوزستان در ۶ ماه ابتدایی امسال، به ۲۳۷ هزار و ۸۵۵ میلیارد و ۳۰۳ میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۸ درصد افزایش یافته است. این شرکت در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۲۰۱ هزار و ۸۸۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

 

https://hoorkhabar.ir/709165کپی شد!
8
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.