کَل شُرگلا، کَل شُرگلیسم، پسا کَل شُرگلا

دهه ها پیش مرحوم پدربزرگم هر وقت رفتار ناهنجار و دور از شان از من می دید می گفت کل شرگلا بازی در نیار و شخصیت داشته باش! بعد ها که بزرگتر شدم پرسیدم بابا بزرگ کل شرگلا چه خصوصیاتی دارد و کل شرگلا بازی چه عواقبی برای فرد و جامعه دارد؟ می گفت: کل شرکلا کوتوله های توسعه نیافته یک جامعه هستند که ممکن است اشتباهی در جایگاهی قرار بگیرند و با متد کل شرگلایی، خودشان، سیستم و جامعه ای را به نابودی و قهقرا بکشانند. کل شرگلاها عاشق و شیفته منیت هستند، در هر چیزی که به آنها ربط ندارد دخالت می کنند. اطرافشان پر از افراد لومپن و کوتوله است، آدمهای متملق و فرومایه را برای ترور شخصیت آبرومندان سازمان دهی می کنند تا به منافع شخصی برسند.

 

پیروان مکتب کل شرگلیسم و کل شرگلا ارزشهای یک سیستم را برای سرکوب شهروندان دانا و با سواد هزینه می کند و قادر است جامعه و نخبگان را مقابل ارزش ها قرار دهد. کل شرگلیسم از منزوی کردن خردمندان و دلسوزان حقیقی لذت می برد، کوچ دادن اجباری و مهاجرت دادن تحمیلی نخبگان حاصل مکتب کل شرگلیسم است.

 

کل شرگلاهای مکتب کل شرگلیسم برای سرکوب نخبگان از سوزاندن کتب مقدس هراس ندارند و چه بسا این کار یک ارزش برای آنها تلقی می شود. کل شرگلیسم و کل شرگلاها با ایجاد منفعت برای فرومایگان جامعه آنها را به جان هر کس منتقد و مخالف عملکردشان است می اندازد و لشکر فرومایه برای سرکوب بسیج می کند.

 

کل شرگلاها برای بسیج فرومایگان و سواستفاده ابزاری از آنها رویا فروشی می کنند تا از ظرفیت فرومایگان بر علیه شایستگان سواستفاده کنند. کل شرگلاها با ایجاد تقابل بین نخبگان، مردم و سیستم، نهادهای ناظر یک سیستم را به سمت ناکارآمدی هدایت می کنند، چون اعمال آنها فراقانونی و مافیایی است.

 

کل شرگلاها با ریاکاری و تزویر یک راهبرد دیگر دارند آنها برای سرکوب افراد صاحب فکر و با سواد جامعه می خواهند اینها را مقابل سیستم قرار دهند، چون معتقدند هر کس مقابل سیستم قرار گرفت می شود به راحتی حذف شود، البته در بلند مدت با شکست مواجه می شوند و با مخ سقوط می کنند. خطر این افراد از بمب هیدروژنی و اتمی برای یک سیستم بالاتر است.

 

کل شرکلاها اگر از موقعیتی کوچک به موقعیتی بزرگتر کوچک کنند با همین متد درونی شده خطرات بسیار بزرگی برای سیستم روی کار و جامعه خود دارند که این موضوع و خصیصه آنها باید مورد توجه دلسوزان حقیقی یک سیستم و جامعه قرار بگیرد.

 

کل شرگلاها استاد ضد سیستم تراشی، ضد ارزش تراشی و توسعه دهنده جرم و جنایت در یک جامعه هستند و بیش از هر عامل مخرب بیرونی برای یک سیستم و جامعه خطر آفرین هستند.

 

کل شرگلاها با چنین عملکردی باعث نابودی اعتماد عمومی به سیستم می شوند و تمام مشروعیت یک سیستم را با کل شرگلا بازی از بین می برند.

 

پسا کل شرگلا در یک جامعه همراه با روشنگری و توسعه بیشتر است. پساکل شرگلا و هنگامی که کل شرگلاها پس گردنی می خورند، همراه با رضایتمندی، آرامش و احساس آزادی نخبگان است.

 

کل شرگلاها افراد کوتوله و اشتباهی هستند که به زودی دست آنها برای جامعه رو می شود و نمی توانند در یک سیستم عاقل رشد کنند.

 

خدا رحمت کند همه ی رفتگان را، پدربزرگم می گفت حواست باشد کل شرگلا بازی در نیار!

 

بهمن شیخی

https://hoorkhabar.ir/707520کپی شد!
56