طرح خوب مسکن مهر در خوزستان نامناسب اجرا شد

دهقانی مدت زمان پیش بینی شده برای اتمام عملیات ساخت مسکن مهر در خوزستان را دو سال عنوان و تصریح کرد: تا دو سال آینده درگیر اتمام ساخت مسکن مهر و تا چند سال بعد از آن هم درگیر تسویه حساب مالی آن خواهیم بود.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: مسکن مهر طرح خوبی است اما شیوه اجرای آن اعم از شروع، ادامه و اتمام، مناسب نبود.
به گزارش روابط عمومی این اداره نصرالله دهقانی افزود: تردیدی نیست که برای اتمام هر چه زودتر این طرح به علت حجم بالای عملیات و روند کندی که دارد تمام دستگاه های مربوط تلاش کنند.
وی مدت زمان پیش بینی شده برای اتمام عملیات ساخت مسکن مهر در خوزستان را دو سال عنوان و تصریح کرد: تا دو سال آینده درگیر اتمام ساخت مسکن مهر و تا چند سال بعد از آن هم درگیر تسویه حساب مالی آن خواهیم بود.
وی سهم آورده را یکی از مهم ترین چالش های موجود در مسیر اجرای عملیات مسکن مهر در خوزستان عنوان کرد.
دهقانی گفت: اعتبار پیش بینی شده برای احداث هر واحد اگر ۴۰۰ میلیون ریال باشد، مبلغی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال توسط بانک عامل تامین شده و بقیه سهم آورده است که با توجه به تاخیر و تعلل در تامین سهم آورده توسط متقاضیان و همزمان شدن آن با گرانی و تورم طرح مسکن مهر دچار چالش شد.
وی در رابطه با تاثیر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برعملیات اجرایی مسکن مهر افزود: مسکن مهر از مرحله ای که هدفمندی یارانه ها بر آن تاثیر بگذارد گذشته و ۲۰ درصد از کار باقی مانده که این درصد هم از هدفمندی یارانه ها تاثیر نمی گیرد.
https://hoorkhabar.ir/638کپی شد!
152