نرخ بیکاری در پاییز ۹۲ اعلام شد

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در پاییز ۹۲ را ۱۰.۳ درصد اعلام کرد و از کاهش این رقم به میزان ۰.۱ درصد نسبت به تابستان ۹۲ خبر داد.
مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت اشتغال در پاییز ۹۲ نرخ بیکاری برای جمعیت ۱۵ ساله کشور و بیشتر در این فصل را ۱۰.۳ درصد اعلام کرد.

نرخ بیکاری مردان در این دوره ۸.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان ۲۰.۴ درصد بوده است.

این گزارش نرخ بیکاری در مناطق شهری را ۱۱.۷ درصد و در مناطق روستایی را ۶.۹ درصد اعلام کرده است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله کشور و بیشتر در پاییز ۹۲ نسبت به تابستان ۹۲ بالغ بر ۰.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری در پاییز ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

https://hoorkhabar.ir/3523کپی شد!
137