نمایش بزرگ ترین گردهمایی وحدت واتحاد قوم بختیاری

شهید علیمردان خان بختیاری قیام خود را برعلیه رضا شاه در دوران سرکوب شدید رضاشاهی درسال ۱۳۰۸شمسی با حمایت بزرگان ومجاهدان بختیاری آغاز که تا سال۱۳۱۳ بطول انجامید.
جشنواره شهید علیمردان خان گردهمایی بزرگ وحدت و اتحاد اهالی قوم متمدن و تاریخی بختیاری است.
محمدرضا مکوندی رییس ستاد برگزاری جشنواره شهید علیمردان خان با اشاره به حضور اهالی طوایف مختلف قوم بختیاری از استانهای مختلف کشور گفت:دربرگزاری این رخداد باشکوه و بی بدیل فرهنگی هنری نخبگان وهنرمندان مطرح و صاحب نام با همت فراوان با ستاد همکاری دارند.رییس ستاد برگزاری جشنواره شهید علیمردان خان بختیاری با اشاره به سابقه طولانی و تاریخی قوم شیعه بختیاری در وطن پرستی تاکید کرد:تمام تلاش ما علاوه بر برگزاری سطح کیفی بالای این رخداد فرهنگی توجه به خروجی های فرهنگی هنری در زمینه معرفی و ارتقاء فرهنگ بومی محلی بختیاری؛معرفی اسطوره شرافت ومجاهدت و بیگانه ستیزی قوم بختیاری شهید علیمردان خان است.
شهید علیمردان خان بختیاری قیام خود را برعلیه رضا شاه در دوران سرکوب شدید رضاشاهی درسال ۱۳۰۸شمسی با حمایت بزرگان ومجاهدان بختیاری آغاز که تا سال۱۳۱۳ بطول انجامید.
شیرمرد بزرگ لربختیاری آنچنان که در وصف حالش اشعار فراوانی سروده اند: ((مو لر بلیط خورم ار زنین وه قرقره مو مشق نونم،)) با بزرگ منشی و شجاعت ایلی اش در قیامی مردمی و دینی را با شعار ایما اخایم دینن راست کنیم، جون ز ایما و مال ز ایسا آغاز کرد و با پرچم لاالله الا الله، محمد رسول الله و علی ولی الله نشان داد که یکی از دلایل قیام او مبارزه با بی دینی حکومت پهلوی و نقش پررنگ انگیزه دینی در قیام اوست.گرچه قیام او سرکوب شد و درزندان قصر تهران به شهادت رسید و حتی پهلوی اول از ترس اینکه مبادا مزارگاه این بزرگ مرد الهام که درواقع تجلی روحیات آزادی خواهی بختیاری بود قیام های بعدی بختیاریها باشد مدفنش هم پنهان ماند و دهها نفراز خوانین و یاران همراهش نیز به شهادت رسیدند یا حبس شدند اما به دلیل عدالت خواهی، نوع دوستی و میهن دوستی وی نامش بر تارک آسمان آزادگی و ظلم ستیزی باقی ماند.
https://hoorkhabar.ir/2668کپی شد!
192