انتصاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز شد.
دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی دکتر محمد رعایایی را به عنوان سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب کرد.
دکتر رعایایی استاد گروه زیست شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دارای دکترای تخصصی میکروب شناسی است. وی سوابق اجرایی متعددی از جمله ۹ سال معاونت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز را در کارنامه خود دارد.
پیش از این دکتر حسن مروتی از ۱۳ مردادماه ۱۳۸۹ ریاست دانشگاه شهید چمران را بر عهده داشت.
پیش از این شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در  اعتراض به عدم تغییر رییس دانشگاه شهید چمران اهواز بیانیه اعتراضی صادر کرده بودند.
https://hoorkhabar.ir/2393کپی شد!
137