روز آخرسال ایرانی/عیدملی شدن صنعت نفت (عبدالرحمن نیک سرشت)

عبدالرحمن نیک سرشت
با این رفرنس تاریخی شروع می کنم:
دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه ملی شدن نفت ایران روز ۲۹ اسفند هر سال را روز ملی شدن نفت ، یک روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد.
سال پیش از این در ۲۹ اسفند طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون در آمده بود که در اجرای آن پس از پنج دهه از انگلستان در نفت ایران خلع ید شد و این دولت را چنان بر آشفت که تا بر اندازی حکومت دکتر مصدق در مرداد ۱۳۳۲ دست از مخالفت ، تحریک ، تحریم و توطئه نکشید.
یک روز پیش از اعلام روز ۲۹ اسفند به عنوان یک روز ملی ، دکتر مصدق جزئیات ظلم های انگلستان به ملت ایران در طول ۱۵۰ سال و مداخلات این دولت از جمله انحصار نفت ایران در دست خود را برای ده ها روزنامه نگار آمریکایی که به تهران آمده بودند تشریح کرده بود و چند روز پیش از آن هم آب پاکی روی دست نمایندگان بانک جهانی که برای میانجیگری به تهران آمده بودند ریخته بود.
کلاس نفت ومسایل آن بودکه کنفرانس دهنده گفت ی(( کاش ما ذخایرنفتی نمی داشتیم .تمام بدبختی های ما ازداشتن این ذخایرعظیم نفتی است.))مثل گلوله ی آتشین از جایم برخاستم وکلاس رابه هم زدم.
آقا این حرف های بیهوده موردمصرفش کجاست.من بچه ی نفت هستم.من بزرگ شده ی مناطق نفتخیز هستم.من یک شرکت نفتی هستم.و با افتخارشماره ی پرسنلی مرحوم پدرم را خواندم ۱۳۲۵۰۸‘اگرنفت نبود. اگرصنعت نفت نبود،اگرمرحوم مصدق نبود،اگرمناطق نفتخیز نبود من به عنوان یک فرزندنفتی به اینجانمی رسیدم.مرحوم پدرم می گفت : اگر مصدق نبود حالاحالاها انگلیسی ازم ابیگاری می کشیدند.اگرنفت نبود ایران به این سرعت مدرن نمی شد.اگرنفتی نبود.چه کسی شیرش ر امی بست تا انقلاب اسلامی پیروز بشود و نهضت خمینی کبیر به همت شجاعت کارکنان صنعت نفت به پیروزی نمی رسد.
این حرف هاکه ای کاش ما نفت نداشته بودیم در واقع نادیده گرفتن رشادت مناطق نفتخیزی هاست.ناانگاشته گرفتن روزملی صنعت نفت است.
ما این طوری می خواهیم کلاس نفت و مسایل آن را پاس بداریم.
ما ایرانیان افتخا رمی کنیم که حتی روز آخرسال مان را با عید ملی شدن صنعت نفت به پایان می رسانیم و به عید نوروزسال جددید پیوند می دهیم.
درود  برمصدق سلام بر کاشانی دورد خداوند بر روح شهدای سی تیر و شهدای فداییان اسلام.
https://hoorkhabar.ir/2322کپی شد!
144