تصمیم برای حذف محدودیت معاملاتی در شورای بورس

کمیته فرعی شورای بورس بعد از ظھر روز گذشته در خصوص وضعیت بازار سرمایه و محدودیت معاملاتی اعمال شده توسط بورس تشکیل جلسه داد.

دکتر محمدرضا پور ابراھیمی- عضو شورای عالی بورس و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  در خصوص تصمیم‌ھای این جلسه گفت: در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار و ھمچنین اقداماتی که در این خصوص انجام شده است، ارائه شد.

وی به طرح جدید سازمان بورس در صیانت از حقوق سهامداران خرد اشاره کرد و افزود:با توجه به قرار گرفتن بازار در شرایط خاص و ملتھب که ناشی از تصمیم ھای مجلس و بودجه بود، تصمیمات محدود کننده‌ای گرفته شد و این تصمیم، فضای ھیجانی بازار را کنترل کرد.

پورابراھیمی ادامه داد: اما با توجه به گذر از آن دوران ھیجانی، اعضای شورای بورس به این جمع بندی رسیدند که محدودیت ھای معاملاتی که برای آن تاریخ قابل قبول بود، در حال حاضر حذف شود.بنابراین مقرر شد درباره این تصمیم با سازمان بورس نیز به توافق رسیده و این محدودیت ھا حذف شود.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی در ادامه تصریح کرد: مثبت یا منفی بودن شاخص در این شرایط اھمیتی نداشته و حذف محدودیت ھای معاملاتی برای به تعادل رسیدن بازار سرمایه اھمیت دارد زیرا مھم واقعی شدن بازار سھام و شاخص ھاست.

عضو شورای عالی بورس اظهار کرد:این در حالی است که عرضه و تقاضا باید بازار را به تعادل برساند نه قوانین محدود کننده. البته این موضوع برای شرایط عادی است، اما در شرایط ملتھب و ھیجانی بازار، باید تصمیم ھا به گونه ای اخذ شود که منافع سھامداران جزء حفظ شود.

پورابراهیمی با تاکید بر این که امروز بازار از شرایط ھیجانی خارج شده است، افزود: در حال حاضر با رفع التھاب ھا نیازی به ایجاد محدودیت در معاملات وجود ندارد.

وی یاد آور شد:در جلسه روز گذشته شورا علاوه بر بررسی وضعیت محدودیت معاملاتی،بودجه سال ۹۳ سازمان بورس و اوراق بھادار پس از بررسی به تصویب رسید.

https://hoorkhabar.ir/1354کپی شد!
62