او افزود: در این اتفاق همکاری ها از سوی طرف عراقی به اندازه کافی نبود. با توجه به خشکسالی، گرما و خشک بودن منطقه قابل پیش بینی است که باید همکاری بیشتر صورت گیرد؛ البته در این آتش سوزی عوامل طبیعی هم دخیل هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: گزارشی در خصوص آتش سوزی هورالعظیم به نمایندگان ارائه نشده و گزارشی هم در مجلس تهیه نشده است.

او در خصوص مقصر بودن عراق در این آتش سوزی گفت: این موضوع نیاز به بررسی دقیق تری دارد.

برنا