تحلیل یکساله شورای چهارم (نیما حاجی پور)

شورای چهارم شهر اهواز با تجربه ای جدید از ترکیبی ۲۱ نفره شکل گرفت و این تعدد با تنوعی از گرایشات قومی و سیاسی و  همراه شد.اعضای شورای چهارم در فضایی که تحت تاثیر روی کار آمدن دولت یازدهم بود کار خود را شروع کرد و زود توانست نخستین وظایف خود را که شامل انتخاب شهردار، انتخاب اعضای هیات رییسه و کمیسیونها بود را به سرانجام برساند.
جهت گیری اعضای شورای شهر در انتخابهای درون شورایی ، شورا را وارد تنازعاتی ساخت که بیم آن میرفت سرنوشتی  ناخوشایند داشته باشد اما اعضای شورا به خوبی  سرنوشت شورای سوم را به یاد داشتند و سعی کردند که با هم مدارا کنند و در فضایی به دور از حاشیه و جنجال کار خود را ادامه دهند. در این بین نمیتوان نقش ریاست شورا و اعضای با تجربه ی آن را نادیده گرفت. علاسوند به خوبی فضای شورا را به تعادل رساند و در بحث های مختلف سعی کرد بی طرفی را در بین اعضا رعایت کند و موازنه ای از نظرات و دیدگاه های دو طرف برقرار سازد. بی شک نقش و رویکرد تعاملی ایشان  آرامش نسبی را در سال نخست بر روح شورای چهارم حاکم کرد.  
اگر همین روحیه همکاری و تعامل بین اعضای شورای شهر اهواز استمرار داشته باشد و فضای منطقی و به دور از هیاهوی صحن شورا آرام بماند ، میتوان به آینده شورای فعلی امیدوار بود که لازمه کار شورایی حتی در فضایی انتقادی ، تعامل و آرامش است. 
شهردار اهواز نیز با روحیه تعاملی توانست  از فرصت به دست آمده استفاده کند و با جلب نظر قاطبه شورا بکوشد تا بدون دغدعه اهداف و برنامه های خود را در شهرداری اهواز به ثمر برساند تا جایی که تقریبا میتوان اذعان کرد که هیچ اراده ای جدی و موثری در شورای چهارم به دنبال کنار گذاشتن وی از مدیریت شهری اهواز نیست و این بهترین موقعیت برای وی و شورا خواهد بود تا اهواز را به شهری درخور و شایسته مردم شریف و نجیب آن بسازند که این مطالبه به حق شهروندان اهوازی است و در چنین شرایطی هیچ بهانه ای برای تحقق نیافتن آن پذیرفتنی نیست. به هر حال امیدوارم شورا و شهرداری از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود به خوبی استفاده کنند و برای تحقق شهری توسعه یافته و برخوردار از امکانات رفاهی برای مردم نجیب اهواز رویکرد جهادی از خود نشان دهند.


نیما حاجی پور

https://hoorkhabar.ir/247201کپی شد!
88